• Statuten Green Hearts

  OPRICHTINGSDATUM
  26 januari 1991. Akte van oprichting 12 juni 1991. 

  Artikel 1. NAAM EN ZETEL

  1. De vereniging is genaamd: Green Hearts Montfoort Woerden.
  2. De vereniging is opgericht op zesentwintig januari negentienhonderd éénennegentig, voor
   onbepaalde tijd.
  3. De vereniging is gevestigd in de gemeente Montfoort.

  Artikel 2. DOEL

  1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en bevorderen van honk- en softbal als spel en sport in al haar verschijningsvormen en verder het verrichten van al hetgeen daaruit voortvloeit, daartoe bevorderlijk kan zijn, dan wel daarmee verband houdt.
  2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door trainingen voor haar leden te organiseren en haar leden te laten deelnemen aan door de Koninklijke Baseball en Softball Bond (hierna te noemen: KNBSB) georganiseerde of goedgekeurde competities, wedstrijden en andere activiteiten op het gebied van honk- en softbal, in welke verschijningsvorm dan ook, door het aanwenden van alle wettige middelen die dat doel kunnen bevorderen.

  Artikel 3. LEDEN, LIDMAATSCHAP EN DONATEURS

  1. De vereniging kent als leden in de zin van de wettelijke bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek:
   1. gewone leden;
   2. jeugdleden;
   3. ereleden.
   Slechts natuurlijke personen kunnen lid zijn van de vereniging.
  2. Gewone leden kunnen slechts zijn, zij die aan het begin van een verenigingsjaar zestien (16) jaar of ouder zijn.
  3. Jeugdleden kunnen slechts zijn, zij die aan het begin van een verenigingsjaar nog niet de leeftijd van zestien (16) jaar hebben bereikt, of die leeftijd in de loop van het verenigingsjaar bereiken en die als zodanig zijn toegelaten. Een jeugdlid wordt gewoon lid bij het bereiken van de leeftijd van zestien (16) jaar aan het begin van het verenigingsjaar, zonder verdere formaliteiten.
  4. Ereleden kunnen slechts zijn meerderjarige natuurlijke personen aan wie wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging het erelidmaatschap is verleend door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur.
  5. Personen die als lid toetreden of zijn toegetreden tot de vereniging, worden daardoor lid van de KNBSB en zijn als zodanig (mede-)onderworpen aan de statuten, reglementen en besluiten van de KNBSB en diens organen.
  6. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.
  7. Het bestuur houdt een ledenregister bij waarin de namen en adressen en e-mailadressen en telefoonnummers van alle leden zijn opgenomen.
  8. De vereniging kent ook leden van verdienste. Zij kunnen slechts zijn meerderjarige natuurlijke personen die door hun prestaties aanspraak kunnen maken op de erkentelijkheid van de vereniging en aan wie het lidmaatschap van verdienste is verleend door het bestuur. Leden van verdienste zijn als zodanig geen leden van de vereniging in de zin van de wettelijke bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
  9. De vereniging kent ook donateurs. Donateurs kunnen slechts zijn, zij die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.
  10. Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten van de vereniging zijn toegekend of opgelegd.
  11. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, leden van verdienste en donateurs. Minderjarige natuurlijke personen kunnen alleen als lid worden toegelaten indien zij een schriftelijke toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger overleggen aan het bestuur. Bij niet-toelating kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

  Artikel 4. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN

  1. De leden van de vereniging zijn verplicht:
   1. de statuten, de reglementen en de gedragscodes van de vereniging en van de KNBSB alsmede de besluiten van hun organen, na te leven;
   2. zich voor, tijdens en na de wedstrijd behoorlijk te gedragen;
   3. tot betaling van contributie, zulks met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde.
  2. Behalve de overige rechten die aan leden, leden van verdienste en donateurs bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen.

  Artikel 5. EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

  1. Het lidmaatschap eindigt:
   1. door de dood van het lid;
   2. door opzegging door het lid;
   3. oor opzegging namens de vereniging. Opzegging kan geschieden wanneer een lid
    heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
   4. door ontzetting uit het lidmaatschap. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
  2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
  3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van vier (4) weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
  5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap, een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
  6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
  7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging, op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn hangende het beroep is het lid geschorst.
  8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

  Artikel 6. GELDMIDDELEN EN CONTRIBUTIE

  1. Voor beëindiging van het juniorlidmaatschap of van het zijn van begunstiger is in het voorgaande artikel bepaalde zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
   1. de contributies van de leden;
   2. subsidies;
   3. donaties, erfstellingen en legaten;
   4. andere inkomsten.
  2. Erfstellingen kunnen alleen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
  3. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte zal worden vastgesteld door de algemene vergadering. De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie betalen. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
  4. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.

  Artikel 7. BESTUURSSAMENSTELLING EN BENOEMING

  1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie (3) meerderjarige natuurlijke personen die door de algemene vergadering worden benoemd. Die benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 2.
  2. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
  3. Indien het aantal bestuursleden beneden het statutaire minimum is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of open plaatsen aan de orde komt.
  4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden opgegeven.

  Artikel 8. EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP, PERIODIEK AFTREDEN, SCHORSING

  1. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
  2. Een schorsing die niet binnen twee (2) maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag eindigt door verloop van die termijn. Gedurende de periode waarin een bestuurslid is geschorst kan dit bestuurslid zijn functie niet uitoefenen.
  3. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie (3) jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. Het aftredende bestuurslid is herbenoembaar.
   Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
  4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
   1. door zijn overlijden;
   2. door zijn vrijwillig aftreden;
   3. door het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging, behoudens het bepaalde in artikel 7 lid 2;
   4. door zijn ontslag aan hem verleend door de algemene vergadering.

  Artikel 9. BESTUURSTAAK EN -VERTEGENWOORDIGING

  1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
  2. Het bestuur kan met behoud van zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken door commissies of personen doen uitvoeren.
  3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van deze handelingen. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden beroep worden gedaan.
  4. Onverminderd het in de laatste volzin van het vorige lid bepaalde, wordt de vereniging vertegenwoordigd door:
   1. hetzij het bestuur;
   2. hetzij twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
  5. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
  6. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of meer van haar bestuursleden kan de algemene vergadering een of meer personen aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen.

  Artikel 10. BOEKJAAR, JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING

  1. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, is gelijk aan het kalenderjaar.
  2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
  3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes (6) maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten of lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na afloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
  4. Tenzij de algemene vergadering op een andere wijze in het toezicht op het bestuur heeft voorzien, benoemt de algemene vergadering een kascommissie, bestaande uit tenminste twee (2) leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
  5. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en de bescheiden van de vereniging te geven.
  6. Goedkeuring door de algemene vergadering van de balans en de staat van baten en lasten met toelichting gebeurt nadat is kennisgenomen van het verslag van de kascommissie. Deze goedkeuring strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen die uit die stukken blijken.
  7. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren.

  Artikel 11. ALGEMENE VERGADERING

  1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
  2. Jaarlijks, uiterlijk zes (6) maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
   1. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 10 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
   2. De benoeming van de in artikel 10 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
   3. De voorziening in eventuele vacatures;
   4. Voorstellen van het bestuur of de leden. Aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering;
   5. De vaststelling van de begroting van de ontvangsten en uitgaven voor het komende verenigingsjaar.
  3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk oordeelt.
  4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden bevoegd tot het uitbrengen van een tiende (1/10) gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier (4) weken. Indien aan het verzoek binnen veertien (14) dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.
  5. Behalve in het in het vorige lid bedoelde geval, bepaalt het bestuur waar en wanneer een algemene vergadering wordt gehouden.

  Artikel 12. TOEGANG EN STEMRECHT

  1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, alle donateurs alsmede per jeugdlid de ouder(s) of de voogd(en). Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden, behoudens op de algemene vergadering waarin op hun beroep tegen de schorsing wordt beslist.
  2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
  3. Ieder lid van de vereniging heeft één (1) stem, geschorste leden hebben geen stemrecht. Bestuursleden die geen lid van de vereniging zijn, hebben een raadgevende stem. Het stemrecht van jeugdleden wordt uitgeoefend door één van de ouders of de voogd.
  4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Een lid kan als gevolmachtigde optreden van maximaal twee (2) andere leden.

  Artikel 13. VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN

  1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
  2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris, of een ander door de voorzitter aangewezen persoon, notulen gemaakt die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces verbaal van het behandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces- verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

  Artikel 14. BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

  1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
  2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
  3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
  4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
  5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft gekregen heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen personen plaats. Heeft dan alsnog nogmaals niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één (1) persoon uitgebracht, dan wordt door loting gemaakt, op wie van de personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van de beiden is gekozen.
  6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
  7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een stemgerechtigde hoofdelijk stemming verlangt.
  8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht, als een besluit van de algemene vergadering.
  9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen –dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding– ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

  Artikel 15. BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

  1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 3. De termijn voor het oproepen bedraagt tenminste zeven (7) dagen.
  2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld onverminderd het
   bepaalde in artikel 16.

  Artikel 16. STATUTENWIJZIGING

  1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waarin is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
  2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf (5) dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
  3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde (2/3) van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde (2/3) van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier (4) weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over dat voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen.
  4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen van verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

   Artikel 17. ONTBINDING EN VEREFFENING

  1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.
  2. Bij ontbinding van de vereniging wordt haar vermogen vereffend door de bestuursleden, indien en voor zover de algemene vergadering niet anders bepaalt.
  3. Bij het besluit tot ontbinding stelt de algemene vergadering, zoveel mogelijk in overeenstemming met de doelstelling van de vereniging, de bestemming vast van hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden vereniging is overgebleven.
  4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van het vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en reglementen van de vereniging voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd 'in liquidatie'.
  5. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vereniging worden, nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan, bewaard gedurende de door de wet daarvoor bepaalde termijn, door de door de vereffenaars daartoe aangewezen persoon.

   Artikel 18. REGLEMENTEN

  1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
  2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, noch met de statuten van de vereniging of de statuten en reglementen van de KNBSB.

  Artikel 20. SLOTBEPALING

  Het bestuur beslist in alle gevallen, waarin noch de wet, noch deze statuten, noch de reglementen van de vereniging voorzien.

  BEKENDHEIDSCLAUSULE

  De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
  WAARVAN AKTE is verleden te Woerden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
  De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris.