• Statuten Green Hearts

  OPRICHTINGSDATUM
  26 januari 1991. Akte van oprichting 12 juni 1991. 

  Artikel 1. NAAM EN ZETEL

  1. De vereniging draagt de naam Green Hearts Montfoort.
  2. Zij is gevestigd te Montfoort.

  Artikel 2. DOEL

  1. De vereniging heeft ten doel: Het bevorderen en beoefenen van sport in het algemeen en honkbal en softbal in het bijzonder .
  2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het houden van oefeningen en wedstrijden en door het aanwenden van alle andere wettige middelen welke het doel kunnen bevorderen. 

  Artikel 3. LEDEN

  1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die op één januari van het jaar waarin zij zich aanmelden de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt.
  2. Het bestuur houdt een register aan, waarin de namen van alle leden en hun adressen zijn opgenomen. 

   

  Artikel 4. JUNIORLEDEN, BEGUNSTIGERS, ERELEDEN, LEDEN VAN VERDIENSTEN

  1. Juniorleden kunnen zijn natuurlijke personen, die op één januari van het jaar, waarin zij zich aanmelden nog niet de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt, doch overigens voldoen aan de vereisten om lid te worden.
  2. Begunstigers kunnen zijn zij, die de vereniging jaarlijks financieel steunen met een door de algemene ledenvergadering vast te stellen minimum bijdrage.
  3. Juniorleden en begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die, welke hen bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
  4. Ereleden en leden van verdiensten zijn natuurlijke personen die wegens hun bijzondere verdiensten jegens de vereniging door de algemene vergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen als zodanig zijn benoemd. Ereleden en leden van verdiensten hebben dezelfde rechten en verplichtingen als leden, behalve in gevallen waarin deze statuten expliciet het tegendeel bepalen .

   

  Artikel 5. TOELATING

  1. Aanmelding als lid, junior lid of begunstiger geschiedt schriftelijk op een door het bestuur vastgesteld formulier, voor wat betreft minderjarigen met medewerking of schriftelijke toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger.
  2. Het bestuur beslist omtrent de toelating.
  3. Bij niet-toelating kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
  4. Een junior lid, dat de leeftijd van zestien jaar bereikt wordt daardoor lid.

   

  Artikel 6. EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

  1. Het lidmaatschap eindigt:
   1. door de dood van het lid;
   2. door opzegging door het lid;
   3. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
   4. door ontzegging. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
   5. Opzegging namens de vereniging en ontzegging uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
   6. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
   7. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
   8. Nochtans kan een lid binnen één maand, nadat hem een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten. Een lid is echter niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
   9. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
   10. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

  Artikel 7 Beëindiging van het juniorlidmaatschap

  1. Voor beëindiging van het juniorlidmaatschap of van het zijn van begunstiger is in het voorgaande artikel bepaalde zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

    

  Artikel 8. FINANCIELE BIJDRAGEN

  1. De leden, juniorleden en begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, welke door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
  2. De algemene vergadering kan bepalen, dat leden en/of juniorleden bij hun toelating inschrijfgeld zijn verschuldigd.
  3. De algemene vergadering kan bijzondere heffingen en hoofdelijke omslagen aan de leden opleggen.
  4. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van financiële verplichtingen te verlenen.

   

  Artikel 9. BESTUUR

  1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie leden, die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd.
  2. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
  3. Elk bestuurslid treedt af uiterlijk in de derde jaarvergadering na die van zijn benoeming volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
  4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:
   1. het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
   2. bedanken.

   

  Artikel 10 Voorzitter

  1. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie benoemd; het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner een vervanger aanwijzen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon zijn verenigd.
  2. Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter of twee bestuursleden dit nodig achten.
  3. Van het verhandelde in elke vergadering wordt door de secretaris tenminste een besluitenlijst opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris wordt vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.

   

  Artikel 11. BESTUURSTAAK -VERTEGENWOORDIGING

  1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur met het besturen van de vereniging belast.
  2. Indien het aantal bestuursleden beneden het in artikel 9 vermelde aantal is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin in de open plaats(en) wordt voorzien.
  3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd.
  4. Het bestuur is, met inachtneming van het in lid 5 bepaalde, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van een derde verbindt.
  5. Het bestuur behoeft goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
   1. het sluiten van overeenkomsten als bedoeld in lid 4;
   2. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen en het beëindigen van zodanige overeenkomsten;
   3. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
   4. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
   5. het aangaan van dadingen;
   6. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
   7. het aangaan van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

   

  Artikel 12.

  1. De vergadering wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuursleden tezamen.

   

  Artikel 13. JAARVERSLAG

  1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december daaropvolgend.
  2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
  3. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening in rechte van het bestuur vorderen.
  4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.
  5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage te geven van de boeken en bescheiden der vereniging.
  6. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
  7. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren.

   

  Artikel 14. ALGEMENE VERGADERINGEN

  1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
  2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering -de jaarvergadering-gehouden . In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
   1. het jaarverslag en de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel 13, met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
   2. de benoeming van de in artikel 13 genoemde commissie voor het volgend jaar;
   3. voorziening in eventuele vacatures;
   4. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
   5. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
   6. Voorts is het bestuur, op schriftelijk verzoek van tenminste vijftig leden of zoveel minder leden als bevoegd zijn tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 18 of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

   

  Artikel 15. TOEGANG EN STEMRECHT

  1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, ereleden en leden van verdiensten van de vereniging, alle juniorleden en alle begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden, geschorste ereleden en leden van verdiensten, geschorste juniorleden en geschorste bestuursleden.
  2. Over toelating van andere personen dan de in lid 1 bedoelden beslist de algemene vergadering.
  3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is heeft één stem.
  4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Een lid kan als gemachtigde niet meer dan drie stemmen uitbrengen. .

   

  Artikel 16. VOORZITTERSCHAP, NOTULEN

  1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
  2. Van het verhandelde in elke vergadering wordt door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

   

  Artikel 17. BESLUITVORMIHG VAN DE  ALGEMENE VERGADERING

  1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gesteld wordt voor een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
  2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
  3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.
  4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
  5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen vindt een herstemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Ingeval twee of meer personen bij een stemming eenzelfde aantal stemmen op zich hebben verenigd, beslist het lot.
  6. Bij staking van stemming over zaken is het voorstel verworpen.
  7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

   

   Artikel 18. BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

  1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door bet bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 3. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
  2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 19.

   

   Artikel 19. STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING

  1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen in een daartoe speciaal bijeengeroepen algemene ledenvergadering en met een meerderheid van twee derde geldig uitgebrachte stemmen. In afwijking van het bepaalde in artikel 18 bedraagt de termijn van oproeping voor deze vergadering twee weken.
  2. Zij die oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding hebben gedaan, moeten tenminste twee weken vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
  3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

   

  Artikel 20.

  1. Na het besluit tot ontbinding van de vereniging is het bestuur met de vereffening belast, tenzij de algemene vergadering bij dat besluit één of meer andere vereffenaars benoemt .
  2. Een batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren, ieder voor een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan ook een andere bestemming aan het eventueel batig saldo worden gegeven.
  3. Leden zijn nimmer aansprakelijk voor een eventueel nadelig saldo.