• Green Hearts gedragsregels

  Wij zijn de Green Hearts.

  Wij zijn sinds 1991 een honk en softbal vereniging in Linschoten. We vinden het spelen van honk en softball geweldig. We trainen, leren regels, spelen wedstrijden maar beseffen dat het vereniging zijn om meer gaat dan alleen om het spel.
  Het volgende vinden wij dan ook belangrijk.

  VOOR ONZE SPORTERS

  • Toon respect voor je trainer en begeleiders en medespelers.
  • Wees trots op je club.
  • Pesten, racisme, discriminatie, agressie in woorden of daden, intimidatie en fysiek geweld worden niet geduld.
  • Focus op je mogelijkheden, niet op je tekortkomingen.
  • Gedraag je steeds op een waardige manier in de kleedkamer en op het veld en de dug -out.
  • Help je medesporters, waar nodig en moedig hen aan.
  • Praat met je trainer/coach wanneer er iets niet klopt of wanneer je niet goed in je vel zit.

  TRAINING

  • Wees regelmatig en op tijd aanwezig. Laat weten als je niet kan komen
  • Vraag uitleg aan de trainer als je iets niet begrijpt.
  • Geef je medespelers positieve kritiek; breek ze niet af wanneer ze een foutje maken.
  • Doe gemotiveerd mee aan alle oefeningen en geef je steeds 100%.
  • Help de trainer met het opruimen van het materiaal /veld na de training.

  WEDSTRIJD

  • Bekritiseer de beslissingen van de scheidsrechter niet.
  • Geef de tegenstander en scheidsrechter een hand bij het einde van de wedstrijd.
  • Geef blijk van een sportieve en een goede fair play houding naar alle partijen. (medespelers, trainers, scheidsrechters, ouders, supporters, tegenstanders.
  • Feliciteer bij verlies, de tegenstander met een glimlach.
  • Wees blij met een overwinning, laat je niet ontmoedigen door een tegenslag.
  • Behandel je tegenstander zoals je zelf behandeld zou willen worden.
  • Respecteer de spelregels en overtreed ze niet moedwillig.

  Deze bovenstaande gedragscode vind je ook in ons clubhuis in de vorm van pictogrammen.

  VOOR ONZE TRAINERS/COACHES

  • Behandel alle spelers gelijkwaardig
  • Wees redelijk in je sportieve eisen
  • Focus op de mogelijkheden van de speler, niet op de beperking
  • Wees een voorbeeld in sportief gedrag en taalgebruik
  • Wees je bewust van de fysieke en psychische integriteit van je spelers.

  VOOR DE OUDERS/SUPPORTERS

  • Moedig aan, wees supporter, geen trainer.
  • Wees zelf ook sportief in je gedrag.
  • Veroordeel elk gebruik van geweld.
  • Toon respect voor tegenstanders, scheidsrechters en andere spelers.
  • Gun je kind het plezier van de sport.

  VOOR HET BESTUUR

  • Geef leden inspraak in het beleid van de club.
  • Bewaak de kwaliteit van de accommodatie en het materiaal.
  • Zorg voor een prettige clubklimaat en verenigingsgevoel.
  • Stel regels en draag die uit.
  • Stimuleer fair play en wees zelf fair

  Naast deze algemene regels willen we ook het volgende duidelijk maken. Omdat we beseffen dat grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie en machtsmisbruik ook binnen een sportvereniging kan plaatsvinden, beschrijven we hieronder wat onze vereniging doet om dit te voorkomen.
  We wijzen al onze vrijwilligers, trainers, coaches en bestuursleden op de hierna volgende gedragsregels en vragen hen na kennis te hebben genomen van deze afspraken een VOG (verklaring omtrent gedrag) aan te vragen. Bij een nieuwe vrijwilliger op de vereniging houdt het bestuur (een bestuurslid) een kennismakingsgesprek waarbij de gedragsregels aan de orde komen. Als de vrijwilliger geen lid is of wordt van de GREEN HEARTS tekent de nieuwe vrijwilliger een Verklaring Onderwerping Tuchtrecht (VOT). Hiermee valt de nieuwe vrijwilliger onder het tuchtrecht van de KNBSB.

  Gedragsregels GREEN HEARTS

  De leden, vrijwilligers en betrokkenen van GREEN HEARTS worden geïnformeerd over de gedragsregels door middel van een directe mailing en een verkorte publicatie in het clubhuis .
  Ook op de website zijn deze regels terug te vinden.

  Vrijwilligers van Green Hearts dienen zich te houden aan onderstaande gedragsregels omtrent (seksuele) intimidatie en misbruik:

  1. De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
  2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
  3. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele intimidatie en machtsmisbruik tegenover de sporter.
  4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de vrijwilliger en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  5. De vrijwilliger mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of vrijwilliger deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
  6. De vrijwilliger onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
  7. De vrijwilliger zal tijdens trainingen, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer
  8. De vrijwilliger heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (macht) misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de vrijwilliger verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
  9. De vrijwilliger zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de vrijwilliger aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
  10. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest hiervan te handelen.
  11. De vrijwilliger zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

  Verklaring Omtrent Gedrag

  Voor iemand die trainer, coach of bestuurslid is of wordt van onze vereniging is het verplicht om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Voor deze VOG wordt de vrijwilliger in ieder geval gescreend op de volgende functieaspecten:

  • Bestuursfunctie: 12, 21, 22, 37, 53, 71
  • Trainers/coach, : 45, 84

  De VOG voor vrijwilligers heeft een ‘houdbaarheidsdatum’ van 5 jaar. Na deze periode wordt er een nieuwe VOG aangevraagd voor de betreffende vrijwilliger. De registratie van de VOG wordt per vrijwilliger bijgehouden in Sportlink Club.

  Vertrouwenscontactpersonen

  Voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of machtsmisbruik, of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten heeft onze vereniging heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP). Zij is het eerste aanspreekpunt binnen onze vereniging. De VCP is er voor iedereen: sporters, ouders, trainers, toeschouwers, bestuurders etc. De VCP kan het thema in de organisatie bespreekbaar maken en preventieve maatregelen opzetten.

  Onze VCP (Silvia Schouten) email sh.schouten@kpnmail.nl
  Tel: 06 11720655

   

  Ook is de VCP’s van de KNBSB en NOC*NSF beschikbaar. Dit als iemand in contact wilt komen met een VCP, maar liever niet met iemand binnen onze vereniging kunnen zij bij hen terecht. Op de volgende pagina kun je de informatie van de KNBSB VCP's vinden: https://www.knbsb.nl/verenigingen/ondersteuning/vertrouwenscontactpersoon/

  Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 9 dec. 2018